Elektromobilność elementem inteligentnych miast

Nowoczesne technologie są podstawą budowania inteligentnych miast, a elektromobilność jest ważną częścią idei Smart City. Jednak jak podkreślają eksperci, żeby ta wizja przyszłości była spójna, niezbędna jest współpraca i wzajemna wymiana informacji.

W kontekście Smart City elektromobilność jako część inteligentnej infrastruktury poruszenia się oraz zarządzania przestrzenią publiczną wymaga szerokiej debaty na temat modeli życia w metropoliach i w obszarach peryferyjnych w Europie z udziałem jednostek publicznych, producentów pojazdów i ich dostawców oraz firm z branży IT, branży energetycznej i branży planowania przestrzennego.

– Dla zapewnienia sukcesu „Mobilność 2.0” konieczna jest standaryzacja podstawowych aspektów technicznych, organizacyjnych i infrastrukturalnych, na bazie których dopiero mogłyby rozwijać się liczne aplikacje. Warto zadbać o to, żeby współpraca gwarantowała budowanie silnych fundamentów infrastruktury technicznej i standardów, a konkurencja miała miejsce w obszarze aplikacji. Bez takich uzgodnień na skalę europejską, można spodziewać się daleko idącej fragmentaryzacji inicjatyw, a także bezsensownej walki technologicznej między koncernami na poziomie podstawowych modułów, zamiast na poziomie zaawansowanych aplikacji, które mogłyby zapewnić branży motoryzacyjnej w Europie istotną przewagę wobec USA i Chin – mówi Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji Klastra SA&AM, gospodarz tegorocznego panelu IABM pt. „Europejskie klastry motoryzacyjne: programy i projekty rozwojowe w zakresie elektromobilności i systemów ADAS”.

 

Potrzebna infrastruktura

Niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju elektromobilności jest odpowiednia infrastruktura. Celem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, a także określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Niezwykle ważnym elementem jest też określenie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Temat wydaje się z pozoru prosty, jednak aby posiadacz samochodu elektrycznego mógł poruszać się bez żadnego problemu po całej Europie, musi mieć nie tylko swobodny dostęp do stacji ładowania, ale także zunifikowany system ładowania na całej trasie podróży. W tym celu Komisja Europejska zwróciła się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie norm dotyczących specyfikacji technicznych. Prace nad tym tematem trwają, a we wrześniu rozpoczął się proces aktualizacji specyfikacji technicznych.

Przypomnijmy krótko temat zagospodarowania aglomeracji pod kątem punktów ładowania. Infrastruktura dla paliw alternatywnych ma powstać najpierw w aglomeracjach miejskich oraz obszarach o gęstym zaludnieniu, stacji nie ma zabraknąć również przy najważniejszych drogach krajowych. Do 31 grudnia 2020 roku powstanie 6 tys. standardowych punktów ładowań, 400 o dużej mocy, 70 stacji tankowania CNG.

Ustawa, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie następowało stopniowo i zakończy się w 2028 r.

 

Współpraca wszystkich grup interesu

Nic nie dokona się samoistnie. Żeby stworzyć silny i trwały rynek potrzeba współpracy wielu podmiotów. Dlatego ważne jest, aby przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego rozmawiali ze sobą, wymieniali się poglądami i razem stworzyli nowe podstawy. Podczas International Automotive Business Meeting, ale również w ramach zrzeszeń branżowych i klastrów.

– Polska i Europa stają obecnie w obliczu wielkiego wyzwania, jakie niesie ze sobą elektryfikacja sektora motoryzacyjnego. By stworzyć silny, konkurencyjny, zelektryfikowany przemysł motoryzacyjny musimy wspólnie wypracować ścieżkę rozwoju i być spójni w naszych działaniach – mówi Piero Cannas, Prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, organizator IABM.

– W tym kontekście, klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, w którym obecnie ponad 100 podmiotów przygotowuje się do zmian w motoryzacji, organizuje spotkania i warsztaty, które wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw i trendom na rynku. Zarówno w Europie Zachodniej jak i w Europie Środkowej od wielu lat działają klastry motoryzacyjne, które zrzeszają producentów pojazdów i ich dostawców. Niektóre z nich już na dobre wypozycjonowały się w obszarze elektromobilności. Inne zmierzają się z przekształceniem systemów produkcji z tradycyjnych modeli wytwarzania komponentów w kierunku produkcji komponentów o zwiększonej złożoności, które oprócz metali czy plastiku zawierają również elementy elektroniczne. Rozwój elektromobilności i pojazdów autonomicznych nie będzie możliwy bez współpracy z branżą IT. Jesteśmy właśnie świadkami powstania nowych relacji biznesowych na styku różnych branż – motoryzacja, IT, energetyka – co w najbliższej dekadzie przekładać się będzie na bezpieczne rozwiązania, które pozwolą pojazdom komunikować się ze sobą i z otoczeniem. Podczas naszego panelu na IABM dowiemy się, czy zmiany będą postępować raczej ewolucyjnie czy rewolucyjnie. Przedstawiciele europejskich klastrów oraz dostawców motoryzacji i firm IT przedstawiać będą swój pogląd w tym zakresie – dodaje Luk Palmen.

 

 

 

Zapisz się

Już teraz zarezerwuj sobie miejsce na Konferencji